بار مجاز هواپیمایی آتا15 کیلوگرم و داخل کابین 5 کیلوگرم میباشد
بار مجاز هواپیمایی آتا15 کیلوگرم و داخل کابین 5 کیلوگرم میباشدسایر اعلانات